pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

Wh'y.[;v.y Y'SHAYAHU ISAIAH 62


1 a
!;[;m.l l.ma.an l'Ma'an 4616
!AYic tsi.yon Tsiyon 6726
aol lo Lo 3808
h,v/x,a e.khe.she Echesheh 2814 (8799)
!;[;m.lW ul.ma.an ul'Ma'an 4616 yi44#8
i~'l'vWr.y y.ru.sha.la.im Y'rushalaim 3389
aol lo Lo 3808
jAq.v,a esh.kot Esh'qot 8252 * (8799)
aecey-d;[ ad-ye.tse Ad Yetse 5704 3318 (8799)
H;goN;k kha.no.ga khaNogah 5051
H'q.dic tsid.ka Tsid'qah 6664
H't'[Wvyiw vee.shu.a.ta viY'shu'atah 3444
dyiP;l.K k.la.peed k'Lapid 3940 *
r;[.biy yiv.ar Yiv'ar 1197 (8799) sh3#3:

For sake of Tsiyon not I will be silent, and for sake of Y'rushalaim not I will be quiet until he comes as the brightness, righteousness of her and being made free of her like torch he will burn.

2 b
Wa'r.w v.ra.u v'Ra'u 7200 (8804)
~iyAG go.yim Goyim 1471
%eq.dic tsid.kekh Tsid'qekh 6664
~yik'l.m-l'k.w v.khol-m.la.kheem v'Khol M'lakhim 3605 4428
%edAb.K k.vo.dekh K'vodekh 3519 *
a'roq.w v.ko.ra v'Qora 7121 (8795) ys58#12
%'l lakh Lakh 0
~ev shem Shem 8034
v'd'x kha.dash Chadash