pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

~yiLih.t T'HILIM PSALMS 93


1 a
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068
%;l'm ma.lakh Malakh 4427 (8804)
tWaeG ge.ut majestically 1348 ys9#17
veb'l la.vesh Lavesh 3847 (8804)
veb'l la.vesh Lavesh 3847 (8804)
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068
zo[ oz Oz 5797
r'Z;a.tih hit.a.zar Hit'azar 247 * (8694)
!AKiT-@;a af-ti.kon Aph Tikon 637 3559 (8735) te96#10
lebeT te.vel Tevel 8398 te96#10
jAMiT-l;B bal-ti.mot not she will be moved 1077 4131 (8735) :

Y'hovah he reigns majestically

2 b
!Ak'n na.khon being prepared 3559 (8737)
^]a.siK kis.a.kha Kis'akha 3678 ei5#19
z'aem me.az meAz 227
~'lA[em me.o.lam from everlasting 5769
h'T;a a.ta Atah 859 :


3 g
Wa.f'n nas.u Nas'u 5375 (8804)
tAr'h.n n.ha.rot N'harot 5104 te93#3
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068
Wa.f'n nas.u Nas'u 5375 (8804)
tAr'h.n n.ha.rot N'harot 5104 te93#3
~'lAq ko.lam Qolam 6963 ys15#4
Wa.fiy yis.u Yis'u 5375 (8799)
tAr'h.n n.ha.rot N'harot 5104 te98#8
~'y.k'D dakh.yam Dakh'yam 1796 :

They lift up ones being flowed, Y'hovah, they lift up ones being flowed sound of them, they lift up ones being flowed pounding of them.

4 d
tAloQim mi.ko.lot miQolot 6963 *
~iy;m ma.yim Mayim 4325 te106#11
~yiB;r ra.beem Rabim 7227
~yiryiD;a a.dee.reem Adirim 117 te136#18
~'y-yer.B.vim mish.b.re-yam Mish'b'rey Yam 4867 3220 2sh22#5
ryiD;a a.deer Adir 117
~Ar'M;B ba.ma.rom baMarom 4791
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068 :

From sounds of waters, ones being many, ones being majestic, breakers of sea, being majestic in the height, Y'hovah.

5 h
^y,tode[ e.do.tei.kha Edoteikha 5713 te119#22
Wn.m,a,n ne.em.nu Ne'em'nu 539 (8738)
doa.m m.od M'od 3966
^.tyeb.l l.vet.kha l'Veyt'kha 1004
v,doq-h'w]a;n na.a.va-ko.desh Na'avah Qodesh 4998 (8773) 6944
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068
%,roa.l l.o.rekh l'Orekh 753
~yim'y ya.meem Yamim 3117 :<< T'HILIM 92   T'HILIM 94 >>

 

HOME | OLD TESTAMENT | NEW TESTAMENT | SEARCH | GOSPEL PARALLELS | HEBREW LESSONS | CONTACT

Scripture Net © 2000-2019