pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

~yiLih.t T'HILIM PSALMS 49


1 a
;xeC;n.m;l lam.na.tse.akh laM'natse'ach 5329 (8764) te51#1
x;roq-yen.bil liv.ne-ko.rakh liV'ney Qorach 1121 7141
rAm.zim miz.mor Miz'mor 4210 te50#1:

To the one overseeing. To sons of Qorach, being strummed.

2 b
taoz-W[.miv shim.u-zot Shim'u Zot 8085 (8798) 2063
~yiM;['h-l'K kol-ha.a.meem Kol haAmim 3605 5971
Wnyiz]a;h ha.a.zee.nu Ha'azinu 238 (8685) ys1#10
yeb.vy-l'K kol-yosh.ve Kol Yosh'vey 3605 3427 (8802)
d,l'x kha.led Chaled 2465 te89#48:

Hear this all of the peoples, hearken all of ones sitting of being endured.

3 g
yen.B-~;G gam-b.ne Gam B'ney 1571 1121
~'d'a a.dam Adam 120
vyia-yen.B-~;G gam-b.ne-eesh Gam B'ney Ish 1571 1121 376
d;x;y ya.khad Yachad 3162
ryiv'[ a.sheer Ashir 6223
!Ay.b,a.w v.ev.yon v'Ev'yon 34 :

Also sons of Adam, also sons of man, together being rich and being needy.

4 d
yiP pee Pi 6310
reB;d.y y.da.ber Y'daber 1696 (8762)
tAm.k'x khokh.mot Chokh'mot 2454
tWg'h.w v.ha.gut v'Hagut 1900
yiBil li.bee Libi 3820 te55#5