pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

~yiLih.t T'HILIM PSALMS 45


1 a
;xeC;n.m;l lam.na.tse.akh laM'natse'ach 5329 (8764) te46#1
~yiN;vv-l;[ al-sho.sha.neem Al Shoshanim 5921 7799 te80#1
x;roq-yen.bil liv.ne-ko.rakh liV'ney Qorach 1121 7141 te46#1
lyiK.f;m mas.keel Mas'kil 4905 (8688) te52#1
ryiv sheer Shir 7892 te46#1
todyid.y y.dee.dot Y'didot 3039 * :

For the one overseeing over ones being bright, for sons of Qorach. Being strummed of being sung of ones being beloved.

2 b
v;x'r ra.khash Rachash 7370 (8804) *
yiBil li.bee Libi 3820 te49#4
r'b'D da.var Davar 1697 te56#11
bAj tov Tov 2896 te52#11
remoa o.mer Omer 559 (8802)
yin]a a.nee Ani 589 te51#5
y'f][;m ma.a.say Ma'asay 4639 qo2#4
%,l,m.l l.me.lekh l'Melekh 4428 te72#1
yinAv.l l.sho.nee L'shoni 3956 te51#14
je[ et Et 5842 yi8#8
repAs so.fer Sopher 5608 (8802) 2sh8#17
ryih'm ma.heer Mahir 4106 mi22#29:3 g