pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

~yiLih.t T'HILIM PSALMS 146


1 a
H'y-Wl.l;h hal.lu-yah Hal'lu Yah 1984 (8761) 3050 te146#10
yil.l;h hal.lee praise 1984 (8761) te147#12
yiv.p;n naf.shee Naph'shi 5315
h'woh.y-t,a et-y.ho.va Et Y'hovah 853 3068 :

Praise Yah.

2 b
h'l.l;h]a a.hal.la I praise 1984 (8762) te69#30
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068
y'Y;x.B b.kha.yay while ones being alive me 2416 iy10#1
h'r.M;z]a a.zam.ra I strum 2167 (8762) te9#3
y;holael le.lo.hay lElohay 430
yidA[.B b.o.dee while still me 5750 te104#33:


3 g
Wx.j.biT-l;a al-tiv.t.khu Al Tiv't'chu 408 982 (8799) yi7#4
~yibyid.nib vin.dee.veem in ones being noble 5081
~'d'a-!,b.B b.ven-a.dam b'Ven Adam 1121 120
!yea,v she.en who being not 369
Al lo Lo 0
h'[Wv.T t.shu.a T'shu'ah 8668 ys46#13:


4 d
aecet te.tse she leaves 3318 (8799)
AxWr ru.kho Rucho 7307 mi29#11
bWv'y ya.shuv he returns 7725 (8799)
At'm.d;a.l l.ad.ma.to l'Ad'mato 127 *
~Ay;B ba.yom baYom 3117
aWh;h ha.hu haHu 1931
Wd.b'a av.du they perish 6 (8804)
wy'tonoT.v,[ esh.to.no.tav thoughts of him 6250 :


5 h
yer.v;a ash.re Ash'rey 835
lea,v she.el sheEl 410
boq][;y ya.a.kov Ya'aqov 3290
Ar.z,[.B b.ez.ro b'Ez'ro 5828 *
Ar.bif siv.ro hope of him 7664
h'woh.y-l;[ al-y.ho.va Al Y'hovah 5921 3068
wy'hol/a e.lo.hav Elohayv 430 ys8#19:

Ones being happy of whom El of Ya'aqov in being help of him, hope of him on Y'hovah, Elohim of him.

6 w
hefo[ o.se Oseh 6213 (8802)
~iy;m'v sha.ma.yim Shamayim 8064 te147#8
#,r'a'w va.a.rets vaArets 776
~'Y;h-t,a et-ha.yam Et haYam 853 3220 qo1#7
~'B-r,v]a-l'K-t,a.w v.et-kol-a.sher-bam v'Et Kol Asher Bam 853 3605 834 0
remoV;h ha.sho.mer the one guar'ding 8104 (8802)
t,m/a e.met truth 571
~'lA[.l l.o.lam l'Olam 5769 :


7 z
hefo[ o.se Oseh 6213 (8802)
j'P.vim mish.pat Mish'pat 4941 te149#9
~yiqWv]['l la.a.shu.keem laAshuqim 6231 (8803)
!eton no.ten Noten 5414 (8802)
~,x,l le.khem Lechem 3899
~yibe[.r'l lar.e.veem to the ones being hungry 7457
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068
ryiT;m ma.teer setting free 5425 (8688)
~yirWs]a a.su.reem Asurim 631 (8803) br39#20:


8 x
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068
;xeqoP po.ke.akh opening 6491 (8802)
~yir.wi[ iv.reem Iv'rim 5787 ys29#18
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068
@eqoz zo.kef lifting up 2210 (8802)
~ipWp.K k.fu.feem ones having been bowed 3721 (8803)
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068
behoa o.hev Ohev 157 (8802) mi17#17
~yiqyiD;c tsa.dee.keem Tsadiqim 6662 mi2#20:


9 j
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068
remov sho.mer Shomer 8104 (8802)
~yireg-t,a et-ge.reem Et Gerim 853 1616 sh22#20
~At'y ya.tom Yatom 3490
h'n'm.l;a.w v.al.ma.na v'Al'manah 490
dedA[.y y.o.ded Y'oded 5749 (8766)
%,r,d.w v.de.rekh v'Derekh 1870 mi2#8
~yi['v.r r.sha.eem R'sha'im 7563 te147#6
teW;[.y y.a.vet Y'avet 5791 (8762) iy8#3:

Y'hovah watching sojourners, orphan, and widow he relieves but being trod of ones being wicked he subverts.

10 y
%ol.miy yim.lokh Yim'lokh 4427 (8799) sh15#18
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068
~'lA[.l l.o.lam l'Olam 5769
%iy;hol/a e.lo.ha.yikh Elohayikh 430
!AYic tsi.yon Tsiyon 6726
rod.l l.dor l'Dor 1755 ei5#19
rod'w va.dor vaDor 1755 te10#6
H'y-Wl.l;h hal.lu-yah Hal'lu Yah 1984 (8761) 3050 te147#1:<< T'HILIM 145   T'HILIM 147 >>

 

HOME | OLD TESTAMENT | NEW TESTAMENT | SEARCH | GOSPEL PARALLELS | HEBREW LESSONS | CONTACT

Scripture Net © 2000-2019