pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

h'kyim MIKHAH MICHA 1


1 a
h'woh.y-r;b.D d.var-y.ho.va D'var Y'hovah 1697 3068 ts1#1
r,v]a a.sher Asher 834
h'y'h ha.ya Hayah 1961 (8804)
h'kyim-l,a el-mee.kha El Mikhah 413 4318 sho17#5
yiT.v;roM;h ha.mo.rash.tee haMorash'ti 4183
yemyiB bee.me biY'mey 3117 ts1#1
~'tAy yo.tam Yotam 3147 sho9#5
z'x'a a.khaz Achaz 271 2me15#38
h'Yiq.zix.y y.khiz.ki.ya Y'chiz'qiyah 3169 ho1#1
yek.l;m mal.khe Mal'khey 4428
h'dWh.y y.hu.da Y'hudah 3063
h'z'x-r,v]a a.sher-kha.za Asher Chazah 834 2372 (8804) ch1#1
!Ar.mov-l;[ al-shom.ron Al Shom'ron 5921 8111 mik1#5
i~'l'vWryiw vee.ru.sha.la.im viY'rushalaim 3389 :

Being spoken of Y'hovah that he was to Mikhah, the Morash'ti, in days of Yotam, Achaz, Y'chiz'qiyah, ones reigning of Y'hudah, that he gazed at over Shom'ron and Y'rushalaim.

2 b
W[.miv shim.u Shim'u 8085 (8798)
~yiM;[ a.meem Amim 5971
~'LuK ku.lam Kulam 3606 mik3#7
yibyiv.q;h hak.shee.vee Haq'shivi 7181 (8685)
#,r,a e.rets Erets 776
H'aol.mW um.lo.a uM'lo'ah 4393 dv33#16
yihyiw vee.hee viY'hi