pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

r;B.dim.B B'MIDBAR NUMBERS 36


1 a
Wb.r.qiY;w va.yik.r.vu vaYiq'r'vu 7126 (8799) yh10#24
yeva'r ra.she Ra'shey 7218 bm36#1
tAb'a'h ha.a.vot haAvot 1 dv18#8
t;x;P.vim.l l.mish.pa.khat l'Mish'pachat 4940 bm36#6
d'[.liG-yen.B b.ne-gil.ad B'ney Gil'ad 1121 1568 bm36#1 yh17#3
ryik'm-!,B ben-ma.kheer Ben Makhir 1121 4353 bm36#1 yh13#31
h,v;n.m-!,B ben-m.na.she Ben M'nasheh 1121 4519 dv1#36 bm36#12
tox.P.viMim mi.mish.p.khot miMish'p'chot 4940 bm36#12
yen.B b.ne B'ney 1121 bm36#3
@,sAy yo.sef Yoseph 3130 bm36#5
Wr.B;d.y;w vay.dab.ru vaY'dab'ru 1696 (8762) yh17#14
yen.pil lif.ne liPh'ney 6440 dv1#42
h,vm mo.she Mosheh 4872 bm36#5
yen.pil.w v.lif.ne v'liPh'ney 6440 yh17#4
~yiaif.N;h han.si.eem haN'si'im 5387 sh34#31
yeva'r ra.she Ra'shey 7218 dv1#15
tAb'a a.vot Avot 1 dv5#9
yen.bil liv.ne liV'ney 1121 bm36#2
lea'r.fiy yis.ra.el Yis'ra'el 3478 bm36#2:

And they approached, heads of the fathers of family of sons of Gil'ad, son of Makhir, son of M'nasheh, from families of sons of Yoseph, and they spoke before presences of Mosheh and before presences of the ones being lifted up, heads of the fathers of sons of Yis'ra'el,

2 b
Wr.maoY;w va.yom.ru vaYom'ru 559 (8799) dv1#25
yinod]a-t,a et-a.do.nee Et Adoni 853 113 bm36#2 sho4#18
h'Wic tsi.va Tsivah 6680 (8765) bm36#2
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068 bm36#5
t,t'l la.tet laTet 5414 (8800) bm36#2
#,r'a'h-t,a et-ha.a.rets Et haArets 853 776 bm36#2 dv1#8
h'l]x;n.B b.na.kha.la b'Nachalah 5159 yh13#6
l'rAg.B b.go.ral b'Goral 1486 yh14#2
yen.bil liv.ne liV'ney 1121 bm36#4
lea'r.fiy yis.ra.el Yis'ra'el 3478 bm36#3
yinoda;w va.do.nee vAdoni 113 2sh11#11
h'Wuc tsu.va Tsuvah 6680 (8795) bm3#16
hwhy;b vay.ho.va vaY'hovah 3068 dv1#32
t,t'l la.tet laTet 5414 (8800) dv1#8
t;l]x;n-t,a et-na.kha.lat Et Nachalat 853 5159 bm36#5 bm36#3
d'x.p'l.c ts.laf.khad Ts'laph'chad 6765 bm36#6
Wnyix'a a.khee.nu Achinu 251 dv1#28
wy'ton.bil liv.no.tav liV'notayv 1323 * :

and they said: 'Lord of us he charged, Y'hovah, to give the land in being inherited by lot to sons of Yis'ra'el, and lord of me he was charged by Y'hovah to give being inherited of Ts'laph'chad, brother of us, to daughters of him.

3 g
Wy'h.w v.ha.yu v'Hayu 1961 (8804) dv6#6
d'x,a.l l.e.khad l'Echad 259 bm36#8
yen.Bim mib.ne miB'ney 1121 dv23#17
yej.biv shiv.te Shiv'tey 7626 dv29#20
lea'r.fiy-yen.b v.ne-yis.ra.el V'ney Yis'ra'el 1121 3478 bm36#5 bm36#4
~yiv'n.l l.na.sheem l'Nashim 802 bm36#6
h'[.r.gin.w v.nig.r.a v'Nig'r'ah 1639 * (8738)
!'t;l]x;n na.kha.la.tan Nachalatan 5159 bm36#4
t;l]x;Nim mi.na.kha.lat miNachalat 5159 2sh14#16
Wnyetob]a a.vo.te.nu Avoteynu 1 bm36#4
@;sAn.w v.no.saf v'Nosaph 3254 (8738) sh1#10
l;[ al Al 5921 bm36#4
t;l]x;n na.kha.lat Nachalat 5159 bm36#4
h,J;M;h ha.ma.te haMateh 4294 bm36#4
r,v]a a.sher Asher 834 bm36#4
h'ny,y.hiT ti.yei.na Tih'yeinah 1961 (8799) bm36#4
~,h'l la.hem laHem 1992 bm36#4
l;roGimW u.mi.go.ral umiGoral 1486 *
Wnet'l]x;n na.kha.la.te.nu Nachalatenu 5159 te47#5
;[er'Giy yi.ga.re.a Yigare'a 1639 (8735) bm36#4:

And they will be for one from sons of branches of sons of Yis'ra'el for women, and she will be withdrawn, being inherited of them, from being inherited of fathers of us and he will be added on being inherited of the tribe that they are for the them, and from lot of being inherited of us he will be withdrawn.

4 d
h,y.hiy-~ia.w v.im-yi.ye v'Im Yih'yeh 518 1961 (8799) dv19#8 dv1#39
leboY;h ha.yo.vel haYovel 3104 sh19#13
yen.bil liv.ne liV'ney 1121 bm36#7
lea'r.fiy yis.ra.el Yis'ra'el 3478 bm36#5
h'p.sAn.w v.nos.fa v'Nos'phah 3254 * (8738)
!'t;l]x;n na.kha.la.tan Nachalatan 5159 bm36#4
l;[ al Al 5921 bm36#5
t;l]x;n na.kha.lat Nachalat 5159 bm36#8
h,J;M;h ha.ma.te haMateh 4294 yh14#2
r,v]a a.sher Asher 834 bm36#6
h'ny,y.hiT ti.yei.na Tih'yeinah 1961 (8799) bm36#6
~,h'l la.hem laHem 1992 dv1#8
t;l]x;NimW u.mi.na.kha.lat umiNachalat 5159 *
h,J;m ma.te Mateh 4294 bm36#5
Wnyetob]a a.vo.te.nu Avoteynu 1 dv5#3
[;r'Giy yi.ga.ra Yigara 1639 (8735) iy36#7
!'t;l]x;n na.kha.la.tan Nachalatan 5159 bm36#12:

And when he is the Yovel of sons of Yis'ra'el, then she will be added being inherited of them on being inherited of the branch that they are to the them and from being inherited of branch of fathers of us he will be withdrawn being inherited of them.

5 h
w;c.y;w vay.tsav vaY'tsav 6680 (8762) dv27#1
h,vm mo.she Mosheh 4872 bm36#10
yen.B-t,a et-b.ne Et B'ney 853 1121 bm36#10 bm36#5
lea'r.fiy yis.ra.el Yis'ra'el 3478 bm36#7
yiP-l;[ al-pee Al Pi 5921 6310 bm36#12 dv1#26
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068 bm36#6
romael le.mor Le'mor 559 (8800) bm36#6
!eK ken Ken 3651 bm36#10
h,J;m ma.te Mateh 4294 bm36#6
@,sAy-yen.b v.ne-yo.sef V'ney Yoseph 1121 3130 bm36#7 bm36#12
~yir.boD dov.reem Dov'rim 1696 * (8802) :

And he charged, Mosheh, sons of Yis'ra'el at mouth of Y'hovah, to say: 'Being right tribe of sons of Yoseph ones speaking.

6 w
h,z ze Zeh 2088 dv2#7
r'b'D;h ha.da.var haDavar 1697 dv1#14
h'Wic-r,v]a a.sher-tsi.va Asher Tsivah 834 6680 (8765) bm36#13 bm36#10
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068 bm36#10
tAn.bil liv.not liV'not 1323 iy30#29
d'x.p'l.c ts.laf.khad Ts'laph'chad 6765 bm36#10
romael le.mor Le'mor 559 (8800) dv1#5
bAJ;l la.tov laTov 2896 qo9#2
~,hyenye[.B b.e.ne.hem b'Eyneyhem 5869 yh22#30
h'ny,y.hiT ti.yei.na Tiheyinah 1961 (8799) bm36#6
~yiv'n.l l.na.sheem l'Nashim 802 bm36#6
%;a akh Akh 389 dv12#22
t;x;P.vim.l l.mish.pa.khat l'Mish'pachat 4940 yh21#4
h,J;m ma.te Mateh 4294 bm36#7
~,hyib]a a.vee.hem Avihem 1 yh19#47
h'ny,y.hiT ti.yei.na Tih'yeinah 1961 (8799) yh21#42
~yiv'n.l l.na.sheem l'Nashim 802 bm36#11:

This the being spoken that he charged, Y'hovah, for daughters of Ts'laph'chad, to say: To the one being good in eyes of them they shall be for women. Only for family of branch of father of them they shall be for women,

7 z
boSiT-aol.w v.lo-ti.sov v'Lo Tisov 3808 5437 (8735) bm36#9 bm36#9
h'l]x;n na.kha.la Nachalah 5159 bm36#8
yen.bil liv.ne liV'ney 1121 bm36#11
lea'r.fiy yis.ra.el Yis'ra'el 3478 bm36#7
h,J;Mim mi.ma.te miMateh 4294 bm36#9
h,J;m-l,a el-ma.te El Mateh 413 4294 bm36#13 bm36#7
yiK kee Ki 3588 bm36#9
vyia eesh Ish 376 bm36#8
t;l]x;n.B b.na.kha.lat b'Nachalat 5159 1sh26#19
h,J;m ma.te Mateh 4294 bm36#8
wy'tob]a a.vo.tav Avotayv 1 bm36#8
Wq.B.diy yid.b.ku Yid'b'qu 1692 (8799) bm36#9
yen.B b.ne B'ney 1121 bm36#8
lea'r.fiy yis.ra.el Yis'ra'el 3478 bm36#8:

and not she will be turned over being inherited of sons of Yis'ra'el from branch to branch since each in being inherited of branch of fathers of him they shall stay sons of Yis'ra'el.

8 x
t;B-l'k.w v.khol-bat v'Khol Bat 3605 1323 dv2#32 dv14#15
t,v,roy yo.re.shet Yoreshet 3423 * (8802)
h'l]x;n na.kha.la Nachalah 5159 bm36#9
tAJ;Mim mi.ma.tot miMatot 4294 *
yen.B b.ne B'ney 1121 bm36#8
lea'r.fiy yis.ra.el Yis'ra'el 3478 bm36#8
d'x,a.l l.e.khad l'Echad 259 1di25 28#
t;x'P.viMim mi.mish.pa.khat miMish'pachat 4940 sho13#2
h,J;m ma.te Mateh 4294 bm36#12
'hyib'a a.vee.ha Aviha 1 dv21#13
h,y.hiT ti.ye Tih'yeh 1961 (8799) dv6#25
h'Via.l l.i.sha l'Ishah 802 dv21#11
!;[;m.l l.ma.an l'Ma'an 4616 dv2#30
Wv.ryiy yeer.shu Yir'shu 3423 (8799) te37#9
yen.B b.ne B'ney 1121 bm36#9
lea'r.fiy yis.ra.el Yis'ra'el 3478 bm36#9
vyia eesh Ish 376 bm36#9
t;l]x;n na.kha.lat Nachalat 5159 yh13#23
wy'tob]a a.vo.tav Avotayv 1 1me1#21:

And every of daughter occupying of being inherited from branches of sons of Yis'ra'el, to one from family of branch of father of her she shall be for woman, for sake of they occupy, sons of Yis'ra'el, each being inherited of fathers of him.

9 j
boSiT-aol.w v.lo-ti.sov v'Lo Tisov 3808 5437 (8735) dv1#26 bm36#7
h'l]x;n na.kha.la Nachalah 5159 dv4#20
h,J;Mim mi.ma.te miMateh 4294 yh20#8
heJ;m.l l.ma.te l'Mateh 4294 yh7#1
rex;a a.kher Acher 312 dv20#5
vyia-yiK kee-eesh Ki Ish 3588 376 dv1#17 dv1#16
At'l]x;n.B b.na.kha.la.to b'Nachalato 5159 nk11#20
Wq.B.diy yid.b.ku Yid'b'qu 1692 (8799) iy38#38
tAJ;m ma.tot Matot 4294 yh14#4
yen.B b.ne B'ney 1121 bm36#12
lea'r.fiy yis.ra.el Yis'ra'el 3478 bm36#13:

And not she will be turned over being inherited from branch to branch, one being other, since each in being inherited of him they will stay branches of sons of Yis'ra'el.'

10 y
r,v]a;K ka.a.sher kaAsher 834 dv1#11
h'Wic tsi.va Tsivah 6680 (8765) bm36#13
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068 bm36#13
h,vm-t,a et-mo.she Et Mosheh 853 4872 dv1#4 bm36#13
!eK ken Ken 3651 dv3#21
Wf'[ a.su Asu 6213 (8804) dv2#29
tAn.B b.not B'not 1323 bm36#11
d'x.p'l.c ts.laf.khad Ts'laph'chad 6765 bm36#11:

As how he charged, Y'hovah, Mosheh, thus they did daughters of Ts'laph'chad.

11 ay
h'ny,y.hiT;w va.ti.yei.na vaTih'yeinah 1961 (8799) sho15#14
h'l.x;m makh.la Mach'lah 4244 yh17#3
h'c.rit tir.tsa Tir'tsah 8656 yh12#24
h'l.g'x.w v.khog.la v'Chog'lah 2295 bm27#1
h'K.limW u.mil.ka uMil'kah 4435 bm27#1
h'[on.w v.no.a v'No'ah 5270 yh17#3
tAn.B b.not B'not 1323 yh17#3
d'x.p'l.c ts.lof.khad Ts'loph'chad 6765 1di7#15
yen.bil liv.ne liV'ney 1121 dv2#9
!,hyedod do.de.hen Dodeyhen 1730 *
~yiv'n.l l.na.sheem l'Nashim 802 bm36#12:

And they were Mach'lah, Tir'tsah, and Chog'lah, and Mil'kah, and No'ah, daughters of Ts'loph'chad, to sons of uncles of them for women.

12 by
tox.P.viMim mi.mish.p.khot miMish'p'chot 4940 yh21#5
h,V;n.m-yen.B b.ne-m.na.she B'ney M'nasheh 1121 4519 bm36#13 dv3#14
@,sAy-!,b ven-yo.sef Ven Yoseph 1121 3130 dv13#7 dv33#16
Wy'h ha.yu Hayu 1961 (8804) dv4#32
~yiv'n.l l.na.sheem l'Nashim 802 sho3#6
yih.T;w vat.hee vaT'hi 1961 (8804) sho3#10
!'t;l]x;n na.kha.la.tan Nachalatan 5159 bm36#3
h,J;m-l;[ al-ma.te Al Mateh 5921 4294 bm36#13 yh13#29
t;x'P.vim mish.pa.khat Mish'pachat 4940 yh7#17
!,hyib]a a.vee.hen Avihen 1 yh17#4:

From families of sons of M'nasheh, son of Yoseph, they were for women and she was being inherited of them to branch of family of father of them.

13 gy
h,Lea e.le Eleh 428 dv1#1
tow.ciM;h ha.mits.vot haMits'vot 4687 nk1#7
~yij'P.viM;h.w v.ha.mish.pa.teem v'haMish'patim 4941 dv4#45
r,v]a a.sher Asher 834 dv1#1
h'Wic tsi.va Tsivah 6680 (8765) dv1#3
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068 dv1#3
h,vm-d;y.B b.yad-mo.she b'Yad Mosheh 3027 4872 dv1#27 dv1#1
yen.B-l,a el-b.ne El B'ney 413 1121 dv1#1 dv1#3
lea'r.fiy yis.ra.el Yis'ra'el 3478 dv1#1
tob.r;[.B b.ar.vot b'Ar'vot 6160 dv34#8
b'aAm mo.av Mo'av 4124 dv1#5
l;[ al Al 5921 dv2#25
!eD.r;y yar.den Yar'den 3383 iy40#23
Axer.y y.re.kho Y'recho 3405 dv32#49:

These the ones being charged and the ones being judged that he charged, Y'hovah, by hand of Mosheh, to sons of Yis'ra'el on plains of Mo'av, near Yar'den, Y'recho.
[P]


<< B'MIDBAR 35   D'VARIM 1 >>

 

HOME | OLD TESTAMENT | NEW TESTAMENT | SEARCH | GOSPEL PARALLELS | HEBREW LESSONS | CONTACT

Scripture Net © 2000-2019