pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

r;B.dim.B B'MIDBAR NUMBERS 2


1 a
reB;d.y;w vay.da.ber vaY'daber 1696 (8762) bm3#5
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068 bm2#33
h,vm-l,a el-mo.she El Mosheh 413 4872 bm3#5 bm2#33
!or]h;a-l,a.w v.el-a.ha.ron v'El Aharon 413 175 bm4#1 bm3#1
romael le.mor Le'mor 559 (8800) bm3#5:

And he spoke, Y'hovah, to Mosheh, and to Aharon, to say:

2 b
vyia eesh Ish 376 bm2#17
Al.giD-l;[ al-dig.lo Al Dig'lo 5921 1714 bm2#17 bm1#52
totoa.b v.o.tot v'Otot 226 *
tyeb.l l.vet l'Veyt 1004 bm2#32
~'tob]a a.vo.tam Avotam 1 bm2#32
Wn]x;y ya.kha.nu Yachanu 2583 (8799) bm2#2
yen.B b.ne B'ney 1121 bm2#32
lea'r.fiy yis.ra.el Yis'ra'el 3478 bm2#32
d,g,Nim mi.ne.ged miNeged 5048 dv28#66
byib's sa.veev Saviv 5439 bm3#26
de[Am-l,hoa.l l.o.hel-mo.ed l'Ohel Mo'ed 168 4150 bm9#15 bm2#17
Wn]x;y ya.kha.nu Yachanu 2583 (8799)