pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

~im'Y;h yer.biD 1 DIVREY HAYAMIM 1 CHRONICLES 8


1 a
!yim'y.nibW u.vin.ya.meen uVin'yamin 1144 1di21#6
dyilAh ho.leed Holid 3205 (8689) 1di8#8
[;l,B-t,a et-be.la Et Bela 853 1106 br14#2
Arok.B b.kho.ro B'khoro 1060 1di8#39
leB.v;a ash.bel Ash'bel 788 *
yineV;h ha.she.nee haSheni 8145 1di8#39
x;r.x;a.w v.akh.rakh v'Ach'rach 315 *
yivyil.V;h hash.lee.shee haSh'lishi 7992 1di23#19:

And Bin'yamin he begat Bela, firstborn of him, Ash'bel, the one being second, and Ach'rach, the one being third,

2 b
h'xAn no.kha Nochah 5119 *
yi[yib.r'h har.vee.ee haR'vi'i 7243 1di12#11
a'p'r.w v.ra.fa v'Rapha 7498 *
yivyim]x;h ha.kha.mee.shee haChamishi 2549 1di24#9:

Nochah, the fourth, and Rapha, the fifth.

3 g
Wy.hiY;w va.yi.yu vaYih'yu 1961 (8799)
~yin'b va.neem Vanim 1121 1di8#38
[;l'b.l l.va.la l'Vala 1106 *
r'd;a a.dar Adar 146 *
a'reg.w v.ge.ra v'Gera 1617 1di8#5
dWhyib]a;w va.a.vee.hud vaAvihud 31 * :

And they were sons of Bela: Adar, and Gera, and Avihud;

4 d
;[Wvyib]a'w va.a.vee.shu.a vaAvishu'a 50 1di5#31
!'m][;n.w v.na.a.man v'Na'aman 5283 1di8#7
;xAx]a;w va.a.kho.akh vaAcho'ach 265 * :

and Avishu'a, and Na'aman, and Acho'ach;

5 h
a'reg.w v.ge.ra v'Gera 1617 1di8#7
!'pWp.vW ush.fu.fan uSh'phuphan 8197 *
~'rWx.w v.khu.ram v'Churam 2361 * :

and Gera, and Sh'phuphan, and Churam.

6 w
h,Lea.w v.e.le v'Eleh 428
yen.B b.ne B'ney 1121
dWxea e.khud Echud 261 *
h,Lea e.le Eleh 428
~eh hem Hem 1992
yeva'r ra.she Ra'shey 7218 1di8#10
tAb'a a.vot Avot 1 1di8#10
yeb.vAy.l l.yosh.ve l'Yosh'vey 3427 (8802) 1di8#13
[;b,G ge.va Geva 1387 2di16#6
~Wl.g;Y;w va.yag.lum vaYag'lum 1540 (8686)
t;x'n'm-l,a el-ma.na.khat El Manachat 413 4506 * :

And these sons of Echud, these them heads of fathers of ones sitting of Geva, and he made uncovered them to Manachat;

7 z
!'m][;n.w v.na.a.man v'Na'aman 5283 br46#21
h'Yix]a;w va.a.khi.ya vaAchiyah 281 nk10#27
a'reg.w v.ge.ra v'Gera 1617 1di8#3
aWh hu Hu 1931
~'l.g,h heg.lam Heg'lam 1540 (8689)
dyilAh.w v.ho.leed v'Holid 3205 (8689) qo5#13
a'Zu[-t,a et-u.za Et Uza 853 5798 1di13#9
duhyix]a-t,a.w v.et-a.khee.hud v'Et Achihud 853 284 :

and Na'aman, and Achiyah, and Gera, he, he made uncovered them. And he begat Uza and Achihud.

8 x
~iy;r]x;v.w v.sha.khar.yim v'Shacharayim 7842 *
dyilAh ho.leed Holid 3205 (8689) 1di8#11
hed.fiB bis.de biS'deh 7704
b'aAm mo.av Mo'av 4124
Ax.Liv-!im min-shil.kho Min Shil'cho 4480 7971 (8765)
~'toa o.tam Otam 853
~yivWx khu.sheem Chushim 2366 *
a'r][;B-t,a.w v.et-ba.a.ra v'Et Ba'ara 853 1199 *
wy'v'n na.shav Nashayv 802 2di11#21:

And Shacharayim he fathered in field of Mo'av, from he sent away him them, Chushim and Ba'ara, women of him;

9 j
d,lAy;w va.yo.led vaYoled 3205 (8686) 1di14#3
v,dox-!im min-kho.desh Min Chodesh 4480 2321 *
AT.via ish.to Ish'to 802 1di8#29
b'bAy-t,a et-yo.vav Et Yovav 853 3103 br10#29
a'y.bic-t,a.w v.et-tsiv.ya v'Et Tsiv'ya 853 6644 *
a'vyem-t,a.w v.et-me.sha v'Et Meysha 853 4331 *
~'K.l;m-t,a.w v.et-mal.kam v'Et Mal'kam 853 4445 * :

and he fathered from Chodesh, woman of him: Yovav, and Tsiv'ya, and Meysha, and Mal'kam;

10 y
#W[.y-t,a.w v.et-y.uts v'Et Y'uts 853 3263 *
h'y.k'f-t,a.w v.et-sokh.ya v'Et Sokh'yah 853 7634 *
h'm.rim-t,a.w v.et-mir.ma v'Et Mir'mah 853 4821
h,Lea e.le Eleh 428
wy'n'b va.nav Vanayv 1121
yeva'r ra.she Ra'shey 7218 1di8#13
tAb'a a.vot Avot 1 1di8#28:

and Y'uts, and Sokh'yah, and Mir'mah, these sons of him, heads of fathers.

11 ay
~yivuxemW u.me.khu.sheem umeChushim 2366 *
dyilAh ho.leed Holid 3205 (8689) 1di8#32
bWjyib]a-t,a et-a.vee.tuv Et Avituv 853 36 *
l;['P.l,a-t,a.w v.et-el.pa.al v'Et El'pa`al 853 508 1di8#12:

And from Chushim he begat Avituv and El'pa'al.

12 by
yen.bW uv.ne uV'ney 1121
l;['P.l,a el.pa.al El'pa`al 508 1di8#18
r,be[ e.ver Ever 5677 nk12#20
~'[.vimW u.mish.am uMish'am 4936 *
d,m'v'w va.sha.med vaShamed 8106 *
aWh hu Hu 1931
h'n'B ba.na Banah 1129 (8804)
AnAa-t,a et-o.no Et Ono 853 207 nk6#2
dol-t,a.w v.et-lod v'Et Lod 853 3850 ez2#33
'hy,ton.bW uv.no.tei.ha uV'noteiha 1323 1di18#1:

And sons of El'pa'al: Ever, and Mish'am, and Shamed, he, he built Ono and Lod and daughters of her;

13 gy
h'[ir.bW uv.ri.a uV'ri'ah 1283 *
[;m,v'w va.she.ma vaShema 8087 *
h'Meh he.ma Hemah 1992
yeva'r ra.she Rashey 7218
tAb'a'h ha.a.vot haAvot 1 1di9#34
yeb.vAy.l l.yosh.ve l'Yosh'vey 3427 (8802) 2di31#4
!Al'Y;a a.ya.lon Ayalon 357 2di11#10
h'Meh he.ma Hemah 1992
Wxyir.bih hiv.ree.khu Hiv'richu 1272 * (8689)
yeb.vy-t,a et-yosh.ve Et Yosh'vey 853 3427 (8802)
t;g gat Gat 1661 1di18#1:

and B'ri'ah, and Shema, them heads of the fathers of ones sitting of Ayalon, them they made flee ones sitting of Gat.

14 dy
Ay.x;a.w v.akh.yo v'Ach'yo 283 1di8#31
q'v'v sha.shak Shashaq 8349 1di8#25
tAmeryiw vi.re.mot viY'remot 3406 1di23#23:

And Ach'yo, Shashaq, and Y'remot;

15 hj
h'y.d;b.zW uz.vad.ya uZ'vad'yah 2069 1di8#17
d'r][;w va.ar.ad vaArad 6166 *
r,d'['w va.a.dar vaAdar 5738 :

and Z'vad'yah, and Arad, and Adar;

16 wj