pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

~im'Y;h yer.biD 1 DIVREY HAYAMIM 1 CHRONICLES 1


1 a
~'d'a a.dam Adam 120
tev shet Shet 8352
vAn/a e.nosh Enosh 583 :

Adam, Shet, Enosh,

2 b
!'nyeq ke.nan Qeynan 7018 br5#9
lea.l;l]h;m ma.ha.lal.el Mahalal'el 4111 nk11#4
d,r'y ya.red Yared 3382 br5#15:

Qeynan, Mahalal'el, Yared,

3 g
%An]x kha.nokh Chanokh 2585 1di5#3
x;l,vWt.m m.tu.she.lakh M'tushelach 4968 br5#21
%,m'l la.mekh Lamekh 3929 br4#18:

Chanokh, M'tushelach, Lamekh,

4 d
;xon no.akh No'ach 5146 ys54#9
~ev shem Shem 8035
~'x kham Cham 2526 1di1#8
t,p'y'w va.ya.fet vaYaphet 3315 br9#18:

No'ach, Shem, Cham, and Yephet,

5 h
yen.B b.ne B'ney 1121
t,p,y ye.fet Yephet 3315
r,moG go.mer Gomer 1586
gAg'mW u.ma.gog uMagog 4031
y;d'mW u.ma.day uMaday 4074
!'w'y.w v.ya.van v'Yavan 3120 ys66#19
l'but.w v.tu.val v'Tuval 8422 yk38#2
%,v,mW u.me.shekh uMeshekh 4902 br10#2
s'ryit.w v.tee.ras v'Tiras 8494 br10#2:

sons of Yephet: Gomer and Magog, and Maday, and Yavan, and Tuval, and Meshekh, and Tiras.

6 w
yen.bW uv.ne uV'ney 1121
r,moG go.mer Gomer 1586 yk38#6
z;n.K.v;a ash.k.naz Ash'k'naz 813 br10#3
t;pyid.w v.dee.fat v'Diphat 7384 *
h'm.r;gAt.w v.to.gar.ma v'Togar'mah 8425 * :

And sons of Gomer: Ash'kanaz, and Diphat, and Togar'mah.

7 z
yen.bW uv.ne uV'ney 1121
!'w'y ya.van Yavan 3120 yk27#13
h'vyil/a e.lee.sha Elishah 473 yk27#7
h'vyiv.r;T.w v.tar.shee.sha v'Tar'shishah 8659 *
~yiTiK ki.teem Kitim 3794 ys23#1
~yin'dor.w v.ro.da.neem v'Rodanim 1721 * :

And sons of Yavan: Elishah, and Tar'shishah, Kitim, and Rodanim.

8 x
yen.B b.ne B'ney 1121
~'x kham Cham 2526 1di4#40
vWK kush Kush 3568 es1#1
~iy'r.cimW u.mits.ra.yim uMits'rayim 4714 1di1#11
jWP put Put 6316 na3#9
!;['n.kW ukh.na.an uKh'na'an 3667 1di1#13:

sons of Cham: Kush, and Mits'rayim, Put, and K'na'an.

9 j
yen.bW uv.ne uV'ney 1121
vWk khush Khush 3568 te7#1
a'b.s s.va S'va 5434 br10#7
h'lyiw]x;w va.kha.vee.la vaChavilah 2341
a'T.b;s.w v.sav.ta v'Sav'tah 5454 *
a'm.[;r.w v.ra.ma v'Ra'mah 7484 *
a'k.T.b;s.w v.sav.t.kha v'Sav't'kha 5455 br10#7
yen.bW uv.ne uV'ney 1121
a'm.[;r ra.ma Ra'mah 7484 *
a'b.v sh.va Sh'va 7614 1di1#22
!'d.dW ud.dan uD'dan 1719 1di1#32:

And sons of Khush: S'va, and Chavilah, and Sav'ta, and Ra'ma, and Sav't'kha; and sons of Ra'mah: Sh'va and D'dan.

10 y
vWk.w v.khush v'Khush 3568 br10#8
d;l'y ya.lad Yalad 3205 (8804) 1di1#11
dAr.min-t,a et-nim.rod Et Nim'rod 853 5248 *
aWh hu Hu 1931
lexeh he.khel Hechel 2490 (8689) 1di27#24
tAy.hil li.yot liH'yot 1961 (8800) 1di17#7
rABiG gi.bor Gibor 1368
#,r'a'B ba.a.rets baArets 776 :

And Khush he fathered Nim'rod, he, he began to be one being mighty in the earth.

11 ay
~iy'r.cimW u.mits.ra.yim uMits'rayim 4714 ys19#23
d;l'y ya.lad Yalad 3205 (8804) 1di1#13
~yyidWl-t,a et-lu.deem Et Ludim 853 3866 *
~yim'n][-t,a.w v.et-a.na.meem v'Et Anamim 853 6047 br10#13
~yib'h.l-t,a.w v.et-l.ha.veem v'Et L'havim 853 3853 br10#13
~yixuT.p;n-t,a.w v.et-naf.tu.kheem v'Et Naph'tuchim 853 5320 br10#13:

And Mits'rayim he fathered Ludim, and Anamim, and L'havim, and Naph'tuchim,

12 by
~yisur.t;P-t,a.w v.et-pat.ru.seem v'Et Pat'rusim 853 6625 br10#14
~yixul.s;K-t,a.w v.et-kas.lu.kheem v'Et Kas'luchim 853 3695 br10#14
r,v]a a.sher Asher 834
Wa.c'y yots.u Yots'u 3318 (8804)
~'Vim mi.sham miSham 8033
~yiT.vil.P p.lish.teem P'lish'tim 6430
~yiroT.p;K-t,a.w v.et-kaf.to.reem v'Et Kaph'torim 853 3732 br10#14:

and Pat'rusim, and Kas'luchim, whom they came forth from there P'lish'tim and Kaph'torim.

13 gy
!;['n.kW ukh.na.an uKh'na'an 3667 br10#6
d;l'y ya.lad Yalad 3205 (8804) 1di1#18
!odyic-t,a et-tsee.don Et Tsidon 853 6721
Arok.B b.kho.ro B'khoro 1060 1di2#13
tex-t,a.w v.et-khet v'Et Chet 853 2845 br10#15:

And K'na'an he fathered Tsidon, firstborn of him, and Chet,

14 dy
yisWb.y;h-t,a.w v.et-hay.vu.see v'Et haY'vusi 853 2983 1di11#4
yirom/a'h-t,a.w v.et-ho.e.mo.ree v'Et hoEmori 853 567 nk9#8
yiv'G.riG;h-t,a.w v.et-ha.gir.ga.shee v'Et haGir'gashi 853 1622 br10#16:

and the Y'vusi, and the Emori, and the Gir'gashi,

15 hj
yiWix;h-t,a.w v.et-ha.khi.vee v'Et haChivi 853 2340 1di1#15 br10#17
yiq.r;[;h-t,a.w v.et-ha.ar.kee v'Et haAr'qi 853 6208 1di1#15 br10#17
yinyiS;h-t,a.w v.et-ha.see.nee v'Et haSini 853 5513 1di1#16 br10#17:

and the Chivi, and the Ar'qi, and the Sini,

16 wj
yid'w.r;a'h-t,a.w v.et-ha.ar.va.dee v'Et haAr'vadi 853 721 1di1#16 #
yir'm.C;h-t,a.w v.et-hats.ma.ree v'Et haTs'mari 853 6786 1di1#16 #
yit'm]x;h-t,a.w v.et-ha.kha.ma.tee v'Et haChamati 853 2577 1di1#20 #:

and the Ar'vadi, and the Ts'mari, and the Chamati.

17 zy
yen.B b.ne B'ney 1121
~ev shem Shem 8035
~'lye[ e.lam Eylam 5867 1di26#3
rWV;a.w v.a.shur v'Ashur 804 ys52#4
d;v.k;P.r;a.w v.ar.pakh.shad v'Ar'pakh'shad 775 1di1#18
dWl.w v.lud v'Lud 3865 ys66#19
~'r]a;w va.a.ram vaAram 758 1di2#23
#w[.w v.uts v'Uts 5780
lWx.w v.khul v'Chul 2343 br10#23
r,t,g.w v.geter v'Geter 1666 br10#23
%,v,m'w va.me.shekh vaMeshekh 4902 yk27#13:

Sons of Shem: Eylam, and Ashur, and Ar'pakh'shad, and Lud, and Aram, and Uts, and Chul, and Geter, and Meshekh,

18 xy
d;v.k;P.r;a.w v.ar.pakh.shad v'Ar'pakh'shad 775 br10#22
d;l'y ya.lad Yalad 3205 (8804) 1di1#18
x;l,v-t,a et-she.lakh Et Shelach 853 7974
x;l,v.w v.she.lakh v'Shelach 7974 br10#24
d;l'y ya.lad Yalad 3205 (8804) 1di1#20
r,be[-t,a et-e.ver Et Ever 853 5677 1di1#25:

And Ar'pakh'shad he fathered Shelach, and Shelach he fathered Ever.

19 jy
r,be[.lW ul.e.ver ul'Ever 5677
d;Luy yu.lad Yulad 3205 (8795)
yen.v sh.ne Sh'ney 8147
~yin'b va.neem Vanim 1121 1di2#30
~ev shem Shem 8034
d'x,a'h ha.e.khad haEchad 259 2di3#11
g,l,P pe.leg Peleg 6389 1di1#25
yiK kee Ki 3588
wy'm'y.b v.ya.mav v'Yamayv 3117
h'g.l.pin nif.l.ga Niph'l'gah 6385 (8738)
#,r'a'h ha.a.rets haArets 776
~ev.w v.shem v'Shem 8034
wyix'a a.kheev Achiv 251
!'j.q'y yok.tan Yoq'tan 3355 1di1#23:

And to Ever he was born twos of sons, name of the one Peleg, since in days of him she was split, the earth; and name of brother of him Yoq'tan.

NOTE: Parallel passage br10#25

20 k
!'j.q'y.w v.yok.tan v'Yoq'tan 3355 br10#26
d;l'y ya.lad Yalad 3205 (8804) 1di2#48
d'dAm.l;a-t,a et-al.mo.dad Et Al'modad 853 486 br10#26
@,l'v-t,a.w v.et-sha.lef v'Et Shaleph 853 8026 br10#26
t,w'm.r;c]x-t,a.w v.et-kha.tsar.ma.vet v'Et Chatsar'mavet 853 2700 br10#26
x;r'y-t,a.w v.et-ya.rakh v'Et Yarach 853 3392 br10#26:

And Yoq'tan he fathered Al'modad, and Shaleph, and Chatsar'mavet, and Yarach,

21 ak
~'rAd]h-t,a.w v.et-ha.do.ram v'Et Hadoram 853 1913 1di18#10
l'zWa-t,a.w v.et-u.zal v'Et Uzal 853 187
h'l.qiD-t,a.w v.et-dik.la v'Et Diq'lah 853 1853 br10#27:

and Hadoram, and Uzal, and Diq'lah,

22 bk
l'bye[-t,a.w v.et-e.val v'Et Eyval 853 5858
lea'myib]a-t,a.w v.et-a.vee.ma.el v'Et Avima'el 853 39 br10#28
a'b.v-t,a.w v.et-sh.va v'Et Sh'va 853 7614 1di1#32:

and Eyval, and Avima'el, and Sh'va,

23 gk
ryipAa-t,a.w v.et-o.feer v'Et Ophir 853 211 1di29#4
h'lyiw]x-t,a.w v.et-kha.vee.la v'Et Chavilah 853 2341 br10#29
b'bAy-t,a.w v.et-yo.vav v'Et Yovav 853 3103 1di1#44
h,Lea-l'K kol-e.le Kol Eleh 3605 428
yen.B b.ne B'ney 1121
!'j.q'y yok.tan Yoq'tan 3355 br10#25:

and Ophir, and Chavilah, and Yovav, all of these sons of Yoq'tan.

24 dk
~ev shem Shem 8035
d;v.k;P.r;a ar.pakh.shad Ar'pakh'shad 775 br11#10
x;l'v sha.lakh Shalach 7974 :

Shem, Ar'pakh'shad, Shalach

25 hk
r,be[ e.ver Ever 5677 1di8#12
g,l,P pe.leg Peleg 6389 br10#25
W[.r r.u R'u 7466 br11#18:

Ever, Peleg, R'u,

26 wk
gWr.f s.rug S'rug 8286 br11#20
rAx'n na.khor Nachor 5152 br11#22
x;r'T ta.rakh Tarach 8646 br11#24:

S'rug, Nachor, Terach,

27 zk
~'r.b;a av.ram Av'ram 87 br11#26
aWh hu Hu 1931
~'h'r.b;a av.ra.ham Av'raham 85 1di1#28:

Av'ram, he Av'raham.

28 xk
yen.B b.ne B'ney 1121
~'h'r.b;a av.ra.ham Av'raham 85 1di1#32
q'x.ciy yits.khak Yits'chaq 3327
lae['m.viy.w v.yish.ma.el v'Yish'ma'el 3458 1di8#38:

sons of Av'raham: Yits'chaq and Yish'ma'el.

29 jk
h,Lea e.le Eleh 428
~'tAd.loT tol.do.tam Tol'dotam 8435 *
rAk.B b.khor B'khor 1060 1di2#3
lae['m.viy yish.ma.el Yish'ma'el 3458
tAy'b.n n.va.yot N'vayot 5032 ys60#7
r'deq.w v.ke.dar v'Qedar 6938 yi2#10
lea.B.d;a.w v.ad.b.el v'Ad'b'el 110 br25#13
~'f.bimW u.miv.sam uMiv'sam 4017 br25#13:

These ones being brought forth of them: Firstborn of Yish'ma'el: N'vayot, and Qedar, and Ad'b'el, and Miv'sam,

30 l
['m.vim mish.ma Mish'ma 4927 1di4#25
h'mWd.w v.du.ma v'Dumah 1746 br25#14
a'f;m ma.sa Masa 4854 *
d;d]x kha.dad Chadad 2301 br25#15
a'myet.w v.te.ma v'Teyma 8485 br25#15:

Mish'ma, and Dumah, Masa, Chadad, and Teyma

31 al
rWj.y y.tur Y'tur 3195 br25#15
vyip'n na.fish Naphish 5305 br25#15
h'm.deq'w va.ked.ma vaQed'mah 6929 br25#15
h,Lea e.le Eleh 428
~eh hem Hem 1992
yen.B b.ne B'ney 1121
lae['m.viy yish.ma.el Yish'ma'el 3458 :

Y'tur, Naphish, and Qed'mah, these them sons of Yish'ma'el.

32 bl
yen.bW uv.ne uV'ney 1121
h'rWj.q k.tu.ra Q'turah 6989 1di1#33
v,g,lyiP pee.le.gesh Pilegesh 6370 1di2#46
~'h'r.b;a av.ra.ham Av'raham 85 1di1#34
h'd.l'y yol.da Yol'dah 3205 (8804) 1di2#4
!'r.miz-t,a et-zim.ran Et Zim'ran 853 2175 br25#2
!'v.q'y.w v.yok.shan v'Yoq'shan 853 3370 br25#3
!'d.mW um.dan uM'dan 853 4091 *
!'y.dimW u.mid.yan uMid'yan 853 4080 sho7#12
q'B.viy.w v.yish.bak v'Yish'baq 853 3435 *
;xWv.w v.shu.akh v'Shu'ach 853 7744 *
yen.bW uv.ne uV'ney 1121
!'v.q'y yok.shan Yoq'shan 3370 br25#2
a'b.v sh.va Sh'va 7614 2di9#1
!'d.dW ud.dan uD'dan 1719 yk38#13:

And sons of Q'turah, concubine of Av'raham, she bore Zim'ran, and Yoq'shan, and M'dan, and Mid'yan, and Yish'baq, and Shu'ach. And sons of Yaq'shan: Sh'va and D'dan.

33 gl
yen.bW uv.ne uV'ney 1121
!'y.dim mid.yan Mid'yan 4080 1di1#46
h'pye[ e.fa Eyphah 5891 br25#4
r,pe['w va.e.fer vaEpher 6081 br25#4
%An]x;w va.kha.nokh vaChanokh 2585 *
['dyib]a;w va.a.vee.da vaAvida 28 br25#4
h'['D.l,a.w v.el.da.a v'El'da'ah 420 br25#4
h,Lea-l'K kol-e.le Kol Eleh 3605 428
yen.B b.ne B'ney 1121
h'rWj.q k.tu.ra Q'turah 6989 br25#1:

And sons of Mid'yan: Eyphah, and Ephah, and Chanokh, and Avida, and El'da'ah. all of these sons of Q'turah.

34 dl
d,lAy;w va.yo.led vaYoled 3205 (8686)
~'h'r.b;a av.ra.ham Av'raham 85 1di16#16
q'x.ciy-t,a et-yits.khak Et Yits'chaq 853 3327
yen.B b.ne B'ney 1121
q'x.ciy yits.khak Yits'chaq 3327
w'fe[ e.sav Esav 6215
lea'r.fiy.w v.yis.ra.el v'Yis'ra'el 3478 1di29#18:

And he fathered, Av'raham, Yits'chaq. Sons of Yits'chaq: Esav and Yis'ra'el.

35 hl
w'fe[ yen.B b.ne e.sav B'ney Esav 1121 6215
z'pyil/a e.lee.faz Eliphaz 464 1di1#36
leaW[.r r.u.el R'u'el 7467 1di1#37
vW[yiw vee.ush viY'ush 3266 1di23#10
~'l.[;y.w v.ya.lam v'Ya'lam 3281 *
x;roq.w v.ko.rakh v'Qorach 7141 :

Sons of Esav: Eliphaz, R'u'el, and Y'ush, and Ya'lam, and Qorach.

36 wl
yen.B b.ne B'ney 1121
z'pyil/a e.lee.faz Eliphaz 464 iy2#11
!'myeT te.man Teyman 8487 1di1#53
r'mAa.w v.o.mar v'Omar 201 *
yip.c ts.fee Ts'phi 6825 *
~'T.[;g.w v.ga.tam v'Ga'tam 1609 br36#11
z;n.q k.naz Q'naz 7073 1di1#53
[;n.mit.w v.tim.na v'Tim'na 8555 br36#12
qel'm][;w va.a.ma.lek vaAmaleq 6002 te83#8:

Sons of Eliphaz: Teyman, and Omar, Ts'phi, Ga'tam, Q'naz, and Tim'na, and Amaleq.

37 zl
yen.B b.ne B'ney 1121
leaW[.r r.u.el R'u'el 7467 1di9#8
t;x;n na.khat Nachat 5184
x;r,z ze.rakh Zerach 2226
h'M;v sha.ma Shamah 8048 br36#13
h'ZimW u.mi.za uMizah 4199 :

Sons of R'u'el: Nachat, Zerach, Shamah, and Mizah.

38 xl
yen.bW uv.ne uV'ney 1121
ryi[ef se.eer Se'ir 8165 1di4#42
!'jAl lo.tan Lotan 3877 1di1#39
l'bAv.w v.sho.val v'Shoval 7732 1di4#1
!A[.bic.w v.tsiv.on v'Tsiv'on 6649
h'n][;w va.a.na vaAnah 6034 1di1#40
!ovyid.w v.dee.shon v'Dishon 1787 *
r,cea.w v.e.tser v'Etser 687 br36#21
!'vyid.w v.dee.shan v'Dishan 1789 br36#21:

And sons of Se'ir: Lotan, and Shoval, and Tsiv'on, and Anah, and Dishon, and Etser, and Dishan.

39 jl
yen.bW uv.ne uV'ney 1121
!'jAl lo.tan Lotan 3877 1di1#39
yirox kho.ree Chori 2753 br36#22
~'mAh.w v.ho.mam v'Homam 269
tAx]a;w va.a.khot vaAchot 269 yk16#45
!'jAl lo.tan Lotan 3877 br36#20
['n.miT tim.na Tim'na 8555 1di1#51:

And sons of Lotan: Chori, and Homam, and sister of Lotan, Tim'na.

40 m
yen.B b.ne B'ney 1121
l'bAv sho.val Shoval 7732 1di2#50
!'y.l;[ al.yan Al'yan 5935 *
t;x;n'mW u.ma.na.khat uManachat 4506
l'bye[.w v.e.val v'Eyval 5858
yip.v sh.fi Sh'phi 8195
~'nAa.w v.o.nam v'Onam 208 br36#23
yen.bW uv.ne uV'ney 1121
!A[.bic tsiv.on Tsiv'on 6649 br36#2
h'Y;a a.ya Ayah 345
h'n][;w va.a.na vaAnah 6034 br36#20:

Sons of Shoval: Al'yan, and Manachat, and Eyval, Sh'phi, and Onam. And sons of Tsiv'on: Ayah and Anah.

41 am
yen.B b.ne B'ney 1121
h'n][ a.na Anah 6034 br36#2
!AvyiD dee.shon Dishon 1787 1di1#41
yen.bW uv.ne uV'ney 1121
!AviD dee.shon Dishon 1787 1di1#42
!'r.m;x kham.ran Cham'ran 2566 *
!'B.v,a.w v.esh.ban v'Esh'ban 790
!'r.tiy.w v.yit.ran v'Yit'ran 3506 1di7#37
!'r.kW ukh.ran uKh'ran 3763 br36#26:

Sons of Anah: Dishon. And sons of Dishon: Cham'ran, and Esh'ban, and Yit'ran, and Kh'ran.

NOTE: Chamran is called Chemdan 2533 in br36#26

42 bm
r,cea-yen.B b.ne-e.tser B'ney Etser 1121 687 br36#27
!'h.liB bil.han Bil'han 1092 1di7#10
!'w][;z.w v.za.a.van v'Za'avan 2190 br36#27
!'q][;y ya.a.kan Ya'aqan 3292
yen.B b.ne B'ney 1121
!AvyiD di.shon Dishon 1787 1di1#41
#W[ uts Uts 5780 iy1#1
!'r]a;w va.a.ran vaAran 765 br36#28:

Sons of Etser: Bil'han, and Za'avan, Ya'aqan. And sons of Dishon: Uts and Aran.

43 gm
h,Lea.w v.e.le v'Eleh 428
~yik'l.M;h ham.la.kheem haM'lakhim 4428 1di20#1
r,v]a a.sher Asher 834
Wk.l'm mol.khu Mol'khu 4427 (8804) br36#31
#,r,a.B b.e.rets b'Erets 776
~Ad/a e.dom Edom 123 1di1#51
yen.pil lif.ne liPh'ney 6440
%,l,m-%'l.m m.lokh-me.lekh M'lokh Melekh 4427 (8800) 4428
yen.bil liv.ne liV'ney 1121
lea'r.fiy yis.ra.el Yis'ra'el 3478
[;l,B be.la Bela 1106 1di7#6
rA[.B-!,B ben-b.or Ben B'or 1121 1160
~ev.w v.shem v'Shem 8034
Aryi[ ee.ro Iro 5892
h'b'h.niD din.ha.va Din'havah 1838 br36#32:

And these the ones reigning whom they reigned in land of Edom before presences of to reign one reigning of sons of Yis'ra'el: Bela, son of B'or, and name of city of him Din'havah.

44 dm
t'm'Y;w va.ya.mat vaYamat 4191 (8799)
[;l'B ba.la Bela 1106 br36#33
%ol.miY;w va.yim.lokh vaYim'lokh 4427 (8799) 1di1#45
wy'T.x;T takh.tav Tach'tayv 8478 1di1#45
b'bAy yo.vav Yovav 3103 1di1#45
x;r,z-!,B ben-ze.rakh Ben Zerach 1121 2226
h'r.c'Bim mi.bots.ra miBots'rah 1224 ys63#1:

And he died, Bela, and he reigned ones being instead of him, Yovav, son of Zerach, from Bots'rah.

45 hm
t'm'Y;w va.ya.mat vaYamat 4191 (8799)
b'bAy yo.vav Yovav 3103 1di8#9
%ol.miY;w va.yim.lokh vaYim'lokh 4427 (8799) 1di1#46
wy'T.x;T takh.tav Tach'tayv 8478 1di1#46
~'vWx khu.sham Chusham 2367 1di1#46
#,r,aem me.e.rets meErets 776
yin'myeT;h ha.te.ma.nee haTeymani 8489 iy2#11:

And he died, Yovav, and he reigned ones being instead of him Chusham from land of the Teymani.

46 wm
t'm'Y;w va.ya.mat vaYamat 4191 (8799)
~'vWx khu.sham Chusham 2367
%ol.miY;w va.yim.lokh vaYim'lokh 4427 (8799) 1di1#47
wy'T.x;T takh.tav Tach'tayv 8478 1di1#47
d;d]h ha.dad Hadad 1908
d;d.B-!,B ben-b.dad Ben B'dad 1121 911 br36#35
h,K;M;h ha.ma.ke haMakeh 5221 (8688) br36#35
!'y.dim-t,a et-mid.yan Et Mid'yan 853 4080 ys9#3
hed.fiB bis.de biS'deh 7704
b'aAm mo.av Mo'av 4124
~ev.w v.shem v'Shem 8034
Aryi[ ee.ro Iro 5892
twiy][ a.veet Avit 5762 (8675) :

And he died, Chusham, and he reigned ones being instead of him, Hadad, son of B'dad, the one striking of Mid'yan in field of Mo'av, and name of city of him Avit.

47 zm
t'm'Y;w va.ya.mat vaYamat 4191 (8799)
d;d]h ha.dad Hadad 1908
%ol.miY;w va.yim.lokh vaYim'lokh 4427 (8799) 1di1#48
wy'T.x;T takh.tav Tach'tayv 8478 1di1#48
h'l.m;f sam.la Sam'lah 8072 1di1#48
h'qer.f;Mim mi.mas.re.ka miMas'reqah 4957 br36#36:

And he died, Hadad, and he reigned ones being instead of him Sam'lah, from Mas'reqah.

48 xm
t'm'Y;w va.ya.mat vaYamat 4191 (8799)
h'l.m;f sam.la Sam'lah 8072 br36#36
%ol.miY;w va.yim.lokh vaYim'lokh 4427 (8799) 1di1#49
wy'T.x;T takh.tav Tach'tayv 8478 1di1#49
lWa'v sha.ul Sha'ul 7586
tAbox.rem mer.kho.vot meR'chovot 7344 br36#37
r'h'N;h ha.na.har haNahar 5104 1di5#9:

And he died, Sam'lah, and he reigned ones being instead of him Sha'ul from R'chovot the being flowed.

49 jm
t'm'Y;w va.ya.mat vaYamat 4191 (8799)
lWa'v sha.ul Sha'ul 7586
%ol.miY;w va.yim.lokh vaYim'lokh 4427 (8799) 1di1#50
wy'T.x;T takh.tav Tach'tayv 8478 1di1#50
!'n'x l;[;B ba.al kha.nan Ba'al Chanan 1177
rAB.k;[-!,B ben-akh.bor Ben Akh'bor 1121 5907 yi26#22:

And he died, Sha'ul, and he reigned ones being instead of him Ba'al Chanan, son of Akh'bor.

50 n
t'm'Y;w va.ya.mat vaYamat 4191 (8799)
!'n'x l;[;B ba.al kha.nan Ba'al Chanan 1177
%ol.miY;w va.yim.lokh vaYim'lokh 4427 (8799) 1di18#14
wy'T.x;T takh.tav Tach'tayv 8478 1di17#9
d;d]h ha.dad Hadad 1908
~ev.w v.shem v'Shem 8034
Aryi[ ee.ro Iro 5892
yi['P pa.ee Pa'i 6464
~ev.w v.shem v'Shem 8034
AT.via ish.to Ish'to 802 1di3#3
lea.b;jyeh.m m.he.tav.el M'heytav'el 4105 nk6#10
der.j;m-t;B bat-mat.red Bat Mat'red 1323 4308 br36#39
t;B bat Bat 1323
b'h'z yem me za.hav Mey Zahav 4314 br36#39:

And he died, Ba'al Chanan, and he reigned ones being instead of him Hadad, and name of city of him Pa'i, and name of woman of him M'heytav'el, daughter of Mat'red, daughter of Mey Zahav.

51 an
t'm'Y;w va.ya.mat vaYamat 4191 (8799)
d;d]h ha.dad Hadad 1908
Wy.hiY;w va.yi.yu vaYih'yu 1961 (8799)
yepWL;a a.lu.fe Aluphey 441 1di1#54
~Ad/a e.dom Edom 123 1di1#54
@WL;a a.luf Aluph 441 1di1#51
['n.miT tim.na Tim'na 8555 br36#22
@WL;a a.luf Aluph 441 1di1#51
h'y.l;[ al.ya Al'yah 5933
@WL;a a.luf Aluph 441 1di1#52
tet.y y.tet Y'tet 3509 :

And he died, Hadad. And they were ones being chief of Edom: Chief Tim'na, chief Al'yah, chief Y'tet,

52 bn
@WL;a a.luf Aluph 441 1di1#52
h'm'byil]h'a o.ho.lee.va.ma Oholivamah 173 br36#2
@WL;a a.luf Aluph 441 1di1#52
h'lea e.la Elah 425
@WL;a a.luf Aluph 441 1di1#53
!onyiP pee.non Pinon 6373 br36#41:

chief Oholivamah, chief Elah, chief Pinon,

53 gn
@WL;a a.luf Aluph 441 1di1#53
z;n.q k.naz Q'naz 7073 1di4#13
@WL;a a.luf Aluph 441 1di1#53
!'myeT te.man Teyman 8487 yi49#20
@WL;a a.luf Aluph 441 1di1#54
r'c.bim miv.tsar Miv'tsar 4014 br36#42:

chief Q'naz, chief Teyman, chief Miv'tsar.

54 dn
@WL;a a.luf Aluph 441 1di1#54
leayiD.g;m mag.di.el Mag'di'el 4025 br36#43
@WL;a a.luf Aluph 441 mi2#17
~'ryi[ ee.ram Iram 5902 br36#43
h,Lea e.le Eleh 428
yepWL;a a.lu.fe Aluphey 441 br36#15
~Ad/a e.dom Edom 123 1di18#12:

chief Mag'di'el, chief Iram. These chiefs of Edom.


<< N'CHEMYAH 13   1 DIVREY HAYAMIM 2 >>

 

HOME | OLD TESTAMENT | NEW TESTAMENT | SEARCH | GOSPEL PARALLELS | HEBREW LESSONS | CONTACT

Scripture Net © 2000-2019